Strona Główna > Przetargi > Remont dachu budynku Zamku Piastów Śląskich w Brzegu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Menu BIP
Strona Główna
STRONA GŁÓWNA BIP
MUZEUM
Charakterystyka Muzeum
Status prawny
Statut
Tryb działania
Organizacja
Rada Muzeum
Majątek Muzeum
Rejestry / Inwentarze
Przetargi archiwum
Przetargi
Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej
Dane adresowe
Redakcja
Informacje nie udostępnione w BIP
OFERTA
Wybrana prezentacja
Wystawy
Stałe imprezy artystyczno-kulturalne
Informacje dla zwiedzających
REJESTR ZMIAN
Rejestr Zmian
WYSZUKIWARKA
Remont dachu budynku Zamku Piastów Śląskich w Brzegu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Administrator   
środa, 29 majaa 2019
Remont dachu budynku Zamku Piastów Śląskich w Brzegu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie nr 554088-N-2019 z dnia 2019-05-29 r.

Muzeum Piastów Śląskich: Remont dachu budynku Zamku Piastów Śląskich w Brzegu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Piastów Śląskich, krajowy numer identyfikacyjny 13026190000000, ul. Plac Zamkowy  1 , 49-300  Brzeg, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 40 191 00, e-mail sekretariat@zamek.brzeg.pl, faks 77 416 42 10.
Adres strony internetowej (URL): www.zamek.brzeg.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zamek.brzeg.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zamek.brzeg.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu budynku Zamku Piastów Śląskich w Brzegu
Numer referencyjny: MPSL.212.1.2019.AG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont pokrycia całego obiektu za wyjątkiem wieży zachodniej. Szczegółowy zakres robót: a) Roboty remontowe pokrycia dachówkowego – zakres robót: - wymiana pokrycia z dachówki karpiówki ułożonej podwójnie w koronkę na dachówkę ceramiczną karpiówkę o półkolistym wykroju ułożoną w łuskę, - dla wentylacji przestrzeni poddachówkowej należy pierwszą warstwę dachówki ułożyć podwójnie w koronkę, - rozbiórkę istniejącego łacenia i montaż kontrłat i łat, - montaż na krokwiach membrany dachowej o wysokiej paroprzepuszczalności, - montaż łat kalenicowych i narożnych na systemowych wspornikach montażowych, - montaż gąsiorów na łatach kalenicowych i narożnych, - istniejący pion odpowietrzający kanalizacyjny w skrzydle południowym podłączyć rurą przyłączną do kominka wentylacyjnego na połaci dachu. b) Remont pokrycia z blachy miedzianej: 1. Wieża Lwów - zakres robót : - rozbiórka pokrycia z blachy masztu wraz z demontażem krążyn, - rozbiórka pokrycia z blachy zadaszenia oraz muru obwodowego, - rozbiórka deskowania, - montaż rusztowania, - demontaż masztu i istniejącej kuli, - wykonanie renowacji kuli, - sprawdzenie stanu technicznego wszystkich elementów konstrukcyjnych, - montaż masztu, - osadzenie kuli miedzianej złoconej, - montaż krążyn na maszcie odtworzonych na podstawie elementów zdemontowanych, - przybicie odeskowania na maszcie z desek, - przybicie odeskowania połaci z desek, - przejście rurą kanalizacyjną przez połać dachową, - odtworzenie pokrycia masztu i zadaszenia blachą miedzianą patynowaną, - pokrycie blachy w korycie wysoce elastyczną masą bezspoinową. 2. Zadaszenie nad bramą wjazdową – zakres robót: - rozbiórkę istniejącego pokrycia z blachy wraz z obróbkami, - wymianę istniejącego deskowania na deski strugane, - wykonanie deskowania koryta z desek struganych, - odtworzenie istniejącego pokrycia z blachy cynkowo-tytanowej na podłożu z maty separacyjnej, - pokrycie blachy w korycie wysoce elastyczną masą bezspoinową. 3. Zadaszenie nad łącznikiem - Pokrycie zachować. Nie przewiduje się wykonania remontu pokrycia blaszanego nad łącznikiem. c) Remont pokrycia z papy na krużgankach – zakres robót: - rozbiórkę istniejącego pokrycia papowego wraz z pasem nadrynnowym oraz pasem przyściennym, - wykonanie napraw podłoża z zaprawy cementowej, - zagruntowanie podłoża, - wykonanie 2 warstwy papy termozgrzewalnej, podkładowej i nawierzchniowej oraz obróbek przyściennych, - pomiędzy warstwy papy wprowadzić pas nadrynnowy, który należy pokryć papą wierzchniego krycia. d) Remont obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych – zakres robót: - obróbki opierzeń ścian i kominów z blachy wymienić na obróbki z blachy cynkowo- tytanowej patynowanej w postaci tzw. koryta przyściennego, - wykonanie przeciwspadków w postaci deskowania nad dawnym kominem kotłowni oraz przy ścianach wież, na którym ułożyć pokrycie z blachy cynkowo- tytanowej na macie separacyjnej, - obróbki ścian attykowych i balustrady kamiennej, - pasy nadrynnowe pod pokrycie papowe nad krużgankami – wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, - pasy nadrynnowe pod pokrycie dachówkowe wykonać z blachy cynkowotytanowej z wykonaniem pasa usztywniającego, - pasy podrynnowe za wyjątkiem dachu nad krużgankami wykonać z blachy cynkowo- tytanowej, - pasy podrynnowe dachu nad krużgankami - po demontażu rynien dokonać oceny stanu obróbek z udziałem inspektora nadzoru, - obicie ścian, parapety zewnętrzne oraz wiatrownice lukarn – odtworzyć z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, - remont rynien dachowych i rur spustowych oraz wymiana rur spustowych, - rynny koszowe wykonać z blachy cynkowo-tytanowej. e) Remont elementów więźby - zakres robót: - wykonanie oczyszczenia elementów więźby z powłoki wapiennej, - wykonanie impregnacji bio- i ogniochronnej, - naprawa elementów porażonych przez owady, - naprawa elementów porażonych przez grzyby domowe, - naprawa elementów uszkodzonych mechanicznie, - inne naprawy. f) Remont kominów – zakres robót: - ustawienie rusztowań przy kominach oraz sprawdzenie stanu kominów pod względem uszkodzeń, spękań itp., usunięcie kratek wentylacyjnych, - wymiana skorodowanych i odparzonych tynków, - przekucie na przestrzał 6 wylotów przewodów wentylacyjnych w kominie skrajnym skrzydła zachodniego, - odtworzenie skorodowanej czapy żelbetowej wraz ze słupkami oraz wieńca obwodowego komina kotłowni w skrzydle zachodnim, - wymiana skorodowanych czapek betonowych na kominach na połaci południowej, - oczyszczenie czapek kominów skrzydła zachodniego z glonów, - pomalowanie ścian kominowych farbą elewacyjną krzemianową, - pomalowanie czapek kominowych farbą elewacyjną zawierającą dodatki biobójcze umożliwiająca nakładanie na powierzchniach zaatakowanych przez glony. g) Remont lukarn wraz z wymianą okien – zakres robót: - rozebranie łat, deskowania i krokiewek lukarn oraz demontaż okien, - podwyższenie belek dolnych lukarn poprzez zamontowanie nakładek, - montaż okienek lukarn, - montaż krokiewek do lica wewnętrznego przypustnic i oparciu ich na słupkach okienek strychowych, - odeskowanie ścian bocznych, - odeskowanie daszku, - montaż membrany dachowej na deskowaniu, - montaż kontrłat oraz kratki wentylacyjnej okapowej, - montaż łat dachowych, - montaż desek bocznych połaciowych. h) Elementy wyposażenia dachu – zakres robót: - osadzenie w połaci dachowej 6-ciu wyłazów dachowych, szklonych szkłem hartowanym, - wbudowanie 4 ławeczek kominiarskich krótkich, - istniejącą ławę kominiarską rozebrać. i) Pomosty komunikacyjne – zakres robót: - istniejące pomosty należy rozebrać, odbić deski, ocenić ich stan techniczny. Deski będące w złym stanie należy usunąć a w ich miejsce wbudować nowe. j) Docieplenie stropu - zakres robót: - usunąć z poddasza nieużytkowego pozostawiony gruz ceglany oraz papę, - na stropie ułożyć 2 warstw wełny z płyty półtwardej, - wystające ponad strop części podciągów żelbetowych również ocieplić poprzez przyklejenie wełny półtwardej klejem do dociepleń. k) Dodatkowe zabezpieczenia ppoż – zakres robót: - uzupełnienie ściany oddzielenia pożarowego przy narożniku północnym wieży Lwów, - wbudowanie 2 sztuk drzwi przeciwpożarowych wydzielających poddasze skrzydła zachodniego, - wbudowanie 2 sztuk drzwi przeciwpożarowych wydzielających poddasze skrzydła południowego i wschodniego, - wykonanie na poddaszu instalacji sygnalizacji ppoż. l) Instalacja odgromowa - zakres robót: - całkowita wymiana instalacji odgromowej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262100-2
45111100-9
45262300-4
45262522-6
45410000-4
45442110-1
45420000-7
45422000-1
45261211-6
45261213-0
45321000-3
45110000-1
45421160-3
45261214-7
45312100-8
45312311-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych robót w zakresie wykonania robót ogólnobudowlanych, robót w zakresie instalacji elektrycznej i p.poż oraz robót towarzyszących, będących przedmiotem zamówienia. 2. Przedmiotowy zakres robót podobnych przewidzianych do realizacji obejmować będzie Remont dachu budynku Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. 3. Wartość robót podobnych została oszacowana łącznie z wartością zamówienia podstawowego w wysokości do 10% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. 4. Roboty podobne zgodne z opisanym powyżej zakresem będą realizowane na podstawie odrębnej umowy, która będzie poprzedzona postępowaniem w trybie negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-22

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1) Wykonawca musi wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 2) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej: a) jedno zadanie polegające na remoncie/wymianie pokrycia dachu na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków na wartość co najmniej 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych). Wykazane przez Wykonawcę zadania winny być wykonane (tj. zakończone). 2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji: a) Kierownika budowy tj. osobę, która: - posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy zabytkach nieruchomych lub uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z dokumentami potwierdzającymi 18-miesięczne doświadczenie w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, - posiada doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy przy co najmniej jednym zadaniu polegającym na remoncie/wymianie pokrycia dachu na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poz. 716).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdza- jącej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy [zgodnie z pkt. 7.I.B.2.1) SIWZ], w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, b) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno-ści cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia [co najmniej na sumę określoną w pkt. 7.I.B.2.2) SIWZ]. 2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty [zgodnie z pkt. 7.I.B.3.1).a) SIWZ], b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami [zgodnie z pkt. 7.I.B.3.2).a) SIWZ]
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniona Tabela elementów – Załącznik nr 9 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 4. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Plac Zamkowy 1, 49-300 Brzeg Nr konta: 67 1090 2141 0000 0005 5800 0699. 6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 7. W przypadku wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz, dopuszczonej przez Zamawiającego, oryginał należy złożyć w ofercie w odrębnym opakowaniu z dopiskiem „WADIUM”, natomiast kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty. 8. Gwarancja lub poręczenie przedstawiane na zabezpieczenie wadium musi być udzielone wyłącznie za zasadach prawa polskiego i powinno spełniać poniższe wymagania: - wadium będzie wypłacone Zamawiającemu w sytuacji, gdy wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z art. 46 ust 4a i art. 46 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, - kwota i terminy obowiązywania winny by zgodne z postanowieniami SIWZ. Termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia musi obejmować cały okres związania ofertą określony w SIWZ, - powinny być udzielone nieodwołalnie i bezwarunkowo i nie mogą być zawarta jakiekolwiek warunki ograniczające zakres odpowiedzialności wynikającej z tej czynności prawnej lub wymogi, których spełnienie przez Zamawiającego warunkuje wypłatę gwarantowanej/poręczonej kwoty, - jedynym warunkiem wypłacenia kwoty gwarantowanej ma być przedstawienie Gwarantowi lub Poręczającemu w terminie obowiązywania wezwania Zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty, wraz z określeniem powodu utraty wadium przez Wykonawcę, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego. 9. Przedstawienie gwarancji lub poręczenia nie spełniających powyższych warunków uznane będzie przez Zamawiającego za niewniesienie wadium. 10. Niewniesienie wadium w terminie lub wniesienie w sposób nieprawidłowy spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Zamawiający zwróci i zatrzyma wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały w załączonym do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekcie umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 - 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 2) wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia, wynikających z konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, pociągających za sobą zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub/i zmianę terminu wykonania robót. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie do wysokości wyliczonej na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, sporządzonego według tych samych elementów cenotwórczych, które zawarte zostały w ofercie, zaś termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu o okres niezbędny do opracowania niezbędnych rozwiązań projektowych oraz o czas faktycznego wykonania niezbędnych robót wynikających z tych opracowań, a w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kosztorys różnicowy, sporządzony według tych samych elementów cenotwórczych, które zawarte zostały w ofercie, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych a kosztorysem robót zamiennych, 3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie do wysokości wyliczonej na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, sporządzonego według tych samych elementów cenotwórczych, które zawarte zostały w ofercie, 4) zmniejszenia zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie jest możliwe technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione. Zmniejszenie zakresu realizacji robót będzie powodowało zmniejszenie wynagrodzenia, które zostanie wyliczone na podstawie kosztorysu różnicowego, sporządzonego według tych samych elementów cenotwórczych, które zawarte zostały w ofercie, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym a kosztorysem robót niewykonanych, 5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych. W takim przypadku cena netto pozostanie bez zmian, zaś odpowiedniej zmianie ulegnie cena brutto, 6) przedłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku: a) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy, odpowiednio o ilość dni niezbędnych do wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, b) wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o ile nie powoduje to zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy - odpowiednio o ilość dni niezbędnych do dokonania zmian w tej dokumentacji, c) wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego inspektora nadzoru inwestorskiego lub inny uprawniony organ, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót, wynikających w szczególności z wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z robotami prowadzonymi przez inne podmioty, wystąpienia konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych uzgodnień lub zezwoleń - odpowiednio o ilość dni, w których wstrzymano lub zawieszono roboty, d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej prawidłowe prowadzenie robót - o ilość dni jej trwania oraz/lub ilość dni niezbędnych do usunięcia skutków zdarzeń będących wynikiem siły wyższej, 7) wykonania robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonej dokumentacji projektowej i pod warunkiem, że zmiany te nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonania przedmiotu umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych – bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 8) pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści oferty Wykonawcy, 9) wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie Podwykonawcy części zamówienia, co do której Zamawiający nie zastrzegł osobistego wykonania przez Wykonawcę, a która nie była wskazana w złożonej przez Wykonawcę ofercie lub pomimo zobowiązania w ofercie wykonania zamówienia samodzielnie. 3. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-14, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Pliki do pobrania:


SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz OFERTA

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy

Wzór oświadczenia gwarancyjnego - załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr 9 do SIWZ - Tabela elementów

Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiary:

Roboty budowlane

Roboty elektryczne

Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa:

Branża architektoniczna i konstrukcyjna:

OTZamekDach AiK 2017

Zamek Mapa sytuacyjna 2017 Rys nr 1

Zamek Rzut Połaci Dachowej 2017 Rys nr 2

Zamek Rzut Więźby Dachowej 2017 Rys nr 3

Zamek Rzut Stropu Poddasza 2017 Rys nr 4

Zamek Szczegóły 2017 2007 Rys nr 5

Zamek Szczegóły 2017 2007 Rys nr 6

Zamek Szczegóły 2017 2007 Rys nr 7

Zamek Szczegóły 2017 2007 Rys nr 8

Zamek Szczegóły 2017 2007 Rys nr 9

Zamek Szczegóły 2017 2007 Rys nr 10

Zamek Szczegóły 2017 2007 Rys nr 11

Branża elektryczna:

Analiza ryzyka

Komin skrzydło południowe

Komin skrzydło zachodnie

Obliczenie uziomów

Odstep izolacyjny skrzydło południowe

Odstep izolacyjny skrzydło wschodnie

Odstep izolacyjny skrzydło zachodnie

Odstep izolacyjny Wieża Lwów

Odstep izolacyjny Wieża wschodnia

Odstep izolacyjny Wieża zachodnia

Opis techniczny E 2017

Plan instalacji odgromowej

Plan instalacji sygnalizacji pożaru parter

Plan instalacji sygnalizacji pożaru poddasze

Schemat sygnalizacji pożarowej

Uzgodnienia:

Udostępnienie terenu przez UM Brzeg

Pozwolenie konserwatorskie

Decyzja w sprawie uwarunkowań środowiskowych:

img_0001.pdf

img_0002.pdf

Wytyczne konserwatorskie:

Wytyczne konserwatorskie 1

Wytyczne konserwatorskie 2

Załącznik nr 12 do SIWZ - STWiOR
Zmieniony (środa, 29 majaa 2019)
« wstecz   dalej »