Zamówienia publiczne

Brzeg, dn. 28.06.2022 r. Zamawiający, którym jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1, tel. 77 416 32 57, e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl, NIP: 747-13-32-604, REGON: 001302619, jednostka wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 69/2006, zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn. „Obsługa i konserwacja systemu sygnalizacji alarmu pożarowego w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”. Szczegóły w załączniku.

Brzeg, dn. 28.06.2022 r. Zamawiający, którym jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, w związku z otwarciem ofert na zadanie: „Obsługę i konserwację systemu sygnalizacji alarmu pożarowego w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu” informuje, że z uwagi na złożenie ofert przekraczających wielkość środków zaplanowanych na realizację zadania na lata 2022 – 2024, postępowanie zostaje unieważnione. Decyzją Zamawiającego postępowanie będzie powtórzone na tych samych warunkach, co poprzednio. Szczegóły w załączniku.

Brzeg, dn. 22.06.2022 r. Zamawiający, którym jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1, tel. 77 416 32 57, e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl, NIP: 747-13-32-604, REGON: 001302619, jednostka wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 69/2006, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Konserwacja i renowacja renesansowego portalu bramy dziedzińca zamkowego Zamku Piastów Śląskich w Brzegu – w ramach dofinansowanie na rok 2022 ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Szczegóły w załączniku.

Brzeg, dn. 20.06.2022 r. Zamawiający, którym jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1, tel. 77 416 32 57, e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl, NIP: 747-13-32-604, REGON: 001302619, jednostka wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 69/2006, zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn. „Obsługa i konserwacja systemu sygnalizacji alarmu pożarowego w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”. Szczegóły w załączniku.

Brzeg, dn. 17.06.2022 r. Ogłoszenie o złożonych ofertach na zadanie pn. „Konserwacja i renowacja renesansowego portalu bramy dziedzińca zamkowego Zamku Piastów Śląskich w Brzegu – w ramach dofinansowanie na rok 2022 ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (patrz załącznik o złożonych ofertach wykonawców).

Brzeg, dn. 17.06.2022 r.. Ogłoszenie dot. udzielenia zamówienia na zadanie pn. „Konserwacja i renowacja renesansowego portalu bramy dziedzińca zamkowego Zamku Piastów Śląskich w Brzegu” – kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania. Zobacz informację w załączniku.

Brzeg, dn. 1.06.2022 r. Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Konserwacja i renowacja renesansowego portalu bramy dziedzińca zamkowego Zamku Piastów Śląskich w Brzegu” w ramach dofinansowania (na rok 2022) przyznanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (patrz – załączniki poniżej, proszę najechać myszką na niebieskie pole i kliknąć).

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 2. Załączniki do SWZ (wersja edytowalna)
 3. Załącznik do SWZ – umowa (wersja edytowalna)
 4. Pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie prac przy zabytku
 5. Dokumentacja techniczna – program prac konserwatorskich (wyciąg)
 6. Przedmiar robót
 7. Identyfikator postępowania w miniportalu UZP
 8. Ogłoszenie o zamówieniu z BZP

Zamawiający, którym jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie pod nr 69/2006, NIP: 747-13-32-604 zaprasza do złożenia ofert na zadanie: „Modernizacja pomieszczenia pracowni konserwatorskiej w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu” – wg. poniższych załączników. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub mniejszej niż 130 000 zł obowiązującego w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

(-) Anna Techmańska, z-ca Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Załączniki:

 1. Rozpoznanie cenowe – zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami w formacie edytowalnym;
 2. Pozwolenie konserwatorskie;
 3. Pozwolenie budowlane;
 4. Projekt budowlany;
 5. Załączniki do projektu;
 6. Przedmiar – roboty budowlane;
 7. Przedmiar – roboty elektryczne.
 8. Część graficzna projektu: rys. 1 – instalacje elektryczne; rys. 2 – schemat instalacji elektrycznej; rys. 1 – mapa sytuacyjna; rys. 2 – rzut pomieszczeń; rys. 3 – rysunek zlewu.

Brzeg, dn. 25.05.2022 r. INFORMACJA Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu o planowanych na rok 2022 zamówieniach publicznych o wartości równej lub przekraczającej wartość 130 000 zł – zmiana planu zamówień publicznych

Działając na podstawie art. 23 ust 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 t.j.), Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, jako Zamawiający, informuje, iż na dzień 25.05.2022 r. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu nastąpiła zmiana planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w kwocie równej lub przekraczającej 130 tys. zł w roku 2022 r. W związku z informacją o przyznaniu środków przez MKiDN na zadanie konserwacji i renowacji portalu budynku bramnego dziedzińca Zamku (skrzydło południowe – dziedziniec wraz z polichromowaniem kartuszy herbowych w technikach historycznych) Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich informuje o planowanym udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie wskazanych prac. Planuje się przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane (obejmujące prace specjalistyczne konserwatorskie, renowatorskie, wykonanie polichromii – odtworzenie w technikach historycznych) w trybie podstawowym – bez negocjacji (art.  275 pkt 1 Pzp.). Orientacyjna wartość to 190 000 zł. Planowanie przeprowadzenie postępowania to miesiąc czerwiec 2022 r. Wykonanie prac planuje się w okresie: miesiąc lipiec – październik 2022 r. (-) dr Dariusz Byczkowski, Dyrektor MPŚl. w Brzegu

Brzeg, dn. 6.04.2022 r.. Znak sprawy w MPŚL: AG.26.2.2022. Informacja o zakończeniu postępowania i wyborze oferty na realizację zadania pn.„Pielęgnacja terenów zielonych należących do Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”. Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym pod znakiem AG.26.2.2022 na zadanie „Pielęgnacja terenów zielonych należących do Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu” informuje, że do dnia 6.04.2022 r. do godz. 10.00 (termin składania ofert) wpłynęły dwie oferty na realizację zadania. Zadanie zostanie udzielone Zakładowi Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegu, ul. Saperska 1, 49-300 Brzeg, z uwagi na przedstawienie oferty odpowiadającej zakresowi zadania a nadto za kwotę umożliwiającą Zamawiającemu wykonanie zadania (oferta spółki – 11.200,00 zł netto). Kwota zaplanowana przez Zamawiającego na realizację zadnia wynosi netto 11.500,00 zł. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł. Procedura była realizowana na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu o wartości mniejszej niż 130 000 zł.

Dr Dariusz Byczkowski, Dyrektor MPŚl. w Brzegu, dn. 6.04.2022 r. (-)

Zamawiający, którym jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie pod nr 69/2006, NIP: 747-13-32-604 zaprasza do złożenia ofert na zadanie: „Pielęgnacja terenów zielonych należących do Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”. Procedura prowadzona jest po raz kolejny. Szczegóły i dokumenty do pobrania w załączniku.

Brzeg, dn. 28.03.2022 r. Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie „Pielęgnacja terenów zielonych należących do Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”. Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym pod znakiem AG.26.2.2022 na zadanie „Pielęgnacja terenów zielonych należących do Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu” na skutek złożenia jednej oferty na kwotę przewyższającą wielkość środków zaplanowane na realizację zadania, unieważnia przedmiotowe postępowanie. Postępowanie zostanie powtórzone.

Brzeg, dn. 18.03.2022. Zamawiający, którym jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie pod nr 69/2006, NIP: 747-13-32-604 zaprasza do złożenia ofert na zadanie: „Pielęgnacja terenów zielonych należących do Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”. Szczegóły i dokumenty do pobrania w załączniku.

Brzeg, dn. 25.02.2022 r. Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. „Kompleksowe utrzymanie czystości na terenach wewnętrznych i zewnętrznych wokół budynku dawnego Gimnazjum Książęcego przy Pl. Moniuszki 1 w Brzegu, którego właścicielem jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę cenową na wykonanie zadania w przewidzianym terminie, tj. od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (za cały okres 10 miesięcy) złożyła firma P.H.U. Wirga, ul. 1 Maja 7, 49-300 Brzeg na kwotę netto 9800,00 zł.

Dr Dariusz Byczkowski, Dyrektor MPŚl. w Brzegu (-)

Brzeg, dn. 11.02.2022 r.

Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: 

Kompleksowe utrzymanie czystości na terenach wewnętrznych  oraz zewnętrznych wokół   budynku dawnego Gimnazjum Książęcego przy Pl. Moniuszki 1 w Brzegu”, którego właścicielem jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Szczegóły w załączniku.

Brzeg, dn. 31.01.2022 r.

Informacja Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu o planowanych na rok 2021 zamówieniach publicznych o wartości równej lub przekraczającej wartość 50 tys. zł lub większej niż 130 tys. zł

Działając na podstawie art. 23 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 t.j.), Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, jako Zamawiający, informuje, iż na dzień 1 stycznia 2022 r. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu nie planuje udzielenia zamówień publicznych w roku 2022 o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 tys. zł w roku 2021 r.

dr Dariusz Byczkowski

Dyrektor MPŚl. w Brzegu

Brzeg, dn. 23.12.2021 r. Informacja wyborze oferty na realizację zadania pn. „Zatrudnienie w roku 2022 pracownika kwalifikowanego ochrony fizycznej z pozwoleniem na broń, pełniącego nadzór nad mieniem oraz pracowników ochrony sprawujących nadzór nad osobami zwiedzającymi wystawy i uczestnikami imprez na terenie obiektu zamkowego w godzinach jego otwarcia dla turystów, podłączeniu systemu alarmowego do stacji monitorowania oraz całodobowej obsłudze grup interwencyjnych na dwóch obiektach – Muzeum Piastów Śląskich oraz budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego”

Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich informuje, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego na realizację zadania  pn. „Zatrudnienie w roku 2022 pracownika kwalifikowanego ochrony fizycznej z pozwoleniem na broń, pełniącego nadzór nad mieniem oraz pracowników ochrony sprawujących nadzór nad osobami zwiedzającymi wystawy i uczestnikami imprez na terenie obiektu zamkowego w godzinach jego otwarcia dla turystów, podłączeniu systemu alarmowego do stacji monitorowania oraz całodobowej obsłudze grup interwencyjnych na dwóch obiektach – Muzeum Piastów Śląskich oraz budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego”, wybrano wykonawcę:

Quest Prywatna Agencja Ochrony Stanisław Łacina, 55-200 Jelcz – Laskowice, Al. Wolności 7a/6

Wykonawca przedstawił kompletną ofertę, która jest najniższa cenowo.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły 2 podmioty.

(——)

Dr Dariusz Byczkowski, Dyrektor MPŚl. w Brzegu

Ochrona fizyczna i mienia na rok 2022 – zaproszenie do składania ofert na realizację usługi

Brzeg, dn. 13.12.2021 r. Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu zaprasza do złożenia oferty na zadanie: „Zatrudnienie w roku 2022 pracownika kwalifikowanego ochrony fizycznej z pozwoleniem na broń, pełniącego nadzór nad mieniem oraz pracowników ochrony sprawujących nadzór nad osobami zwiedzającymi wystawy i uczestnikami imprez na terenie obiektu zamkowego w godzinach jego otwarcia dla turystów, podłączeniu systemu alarmowego do stacji monitorowania oraz całodobowej obsłudze grup interwencyjnych na dwóch obiektach – Muzeum Piastów Śląskich oraz budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego”. Szczegóły w załączniku. Wersja edytowalna formularza ofertowego – do pobrania.

Brzeg, dn. 19.07.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Konserwacja i renowacja Portalu Głównego Bramy Zamkowej Zamku Piastów Śląskich w Brzegu” (finansowanego z budżetu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu) w Brzegu, 49-300 Brzeg,  przy Placu Zamkowym 1.Szczegóły w załączniku.

Brzeg, dn. 9.07.2021 Informacja o złożonych ofertach na na realizację zamówienia pn. „Konserwacja i renowacja Portalu Głównego Bramy Zamkowej Zamku Piastów Śląskich w Brzegu” (finansowanego z budżetu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu) w Brzegu, 49-300 Brzeg,  przy Placu Zamkowym 1. Szczegóły w załączniku.

Brzeg, dn., 9.07.2021 r. Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia pn. „Konserwacja i renowacja Portalu Głównego Bramy Zamkowej Zamku Piastów Śląskich w Brzegu” (finansowanego z budżetu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu) w Brzegu, 49-300 Brzeg,  przy Placu Zamkowym 1. Patrz załącznik.

Brzeg, dn., 8.07.2021 r. Informacja o wyborze oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Dyrekcja Muzeum Piastów Śląskich informuje o wyborze oferty na realizację zdania polegającego na nadzorze inwestorskim „Konserwacja i renowacja Portalu Głównego Bramy Zamkowej Zamku Piastów Śląskich w Brzegu” (finansowanego z budżetu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu) w Brzegu, 49-300 Brzeg,  przy Placu Zamkowym 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz asystowanie eksperckie w zw. z przeprowadzeniem procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót w ramach przedmiotowego zadania. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Inwesdim Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31 45-062 Opole została zakwalifikowana jako spełniające wymagana oraz z najniższą ceną na wykonanie zadania.

Brzeg, dn, 7.07.2021 r. Odpowiedź na zapytania wnioskodawców dotyczące treści SWZ – dot. postępowania pn. „Konserwacja i renowacja Portalu Głównego Bramy Zamkowej Zamku Piastów Śląskich w Brzegu”,Nr postępowania: AG.26.1.2021. Pobierz załącznik

Brzeg, dn, 5.07.2021 r. Odpowiedź na zapytania wnioskodawców dotyczące treści SWZ – dot. postępowania pn. „Konserwacja i renowacja Portalu Głównego Bramy Zamkowej Zamku Piastów Śląskich w Brzegu”,Nr postępowania: AG.26.1.2021. Pobierz załącznik

Brzeg, dn. 2.07.2021 r. Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania – „Konserwacja i renowacja Portalu Głównego Bramy Zamkowej Zamku Piastów Śląskich w Brzegu” – finansowanego z budżetu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Szczegóły w załączniku.

Brzeg, dn. 24.06.2021 r. Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Konserwacja i renowacja Portalu Głównego Bramy Zamkowej Zamku Piastów Śląskich w Brzegu” – w ramach dofinansowania (na rok 2021) przyznanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (patrz – załączniki poniżej, proszę najechać myszką na niebieskie pole i kliknąć)

Ogłoszenie o zamówieniu na BZP

Identyfikator postępowania

SWZ – portal główny

Załączniki do SWZ (nr 1 do 8, wersja edytowalna) – portal główny

Załącznik do SWZ (nr 9) – projektowane postanowienia umowne (wersja edytowalna)

Załącznik do SWZ (nr 10) – przedmiar robót

Załącznik do SWZ (nr 11) – projekt budowlany cz. opisowa

projekt budowlany – cz. graficzna

Program prac konserwatorskich

STWiOR

Brzeg, dn. 9.06.2021 r. Zmiana planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 r. – informacja (szczegóły w załączniku) Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Działając na podstawie art. 23 ust 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 t.j.), Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, jako Zamawiający, informuje, iż na dzień 8.06.2021 r. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu nastąpiła zmiana planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w kwocie równej lub przekraczającej 130 tys. zł w roku 2021 r. W związku z informacją o przyznaniu środków w dniu 1.06.2021 r. przez MKiDN na zadanie renowacji portalu budynku bramnego Zamku (od strony skrzydła południowego – główna brama zamkowa) Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich informuje o planowanym udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie wskazanych prac. Planuje się przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane (obejmujące prace specjalistyczne konserwatorskie, budowlane) w trybie podstawowym – bez negocjacji (art.  275 pkt 1 Pzp.). Orientacyjna wartość zamówienia to 610 000 zł. Planowanie przeprowadzenie postępowania to II połowa miesiąca czerwca 2021 r. – lipiec 2021 r. Wykonanie prac: miesiąc lipiec – listopad 2021 r.

Brzeg, dn. 28.01.2021 r.

Informacja Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu o planowanych na rok 2021 zamówieniach publicznych o wartości równej lub przekraczającej wartość 50 tys. zł lub większej niż 130 tys. zł

Działając na podstawie art. 23 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 t.j.), Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, jako Zamawiający, informuje, iż na dzień 1 stycznia 2021 r. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu nie planuje udzielenia zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 tys. zł w roku 2021 r.

Dariusz Byczkowski, Dyrektor MPŚl. w Brzegu (-)

Ogłoszenie z dnia 27.01.2021 r. w sprawie wyboru oferty na zadanie pn. „Modernizacja systemów zabezpieczenia obiektów i zbiorów Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu polegająca na dostawie i montażu instalacji antywłamaniowej oraz monitoringu wizyjnego (CCTV)” w ramach dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na lata 2020-2021 na wydatki inwestycyjne dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu . Szczegóły w załączniku

Protokół z dnia 21.12.2020 r. z otwarcia ofert na zadanie pn. „Modernizacja systemów zabezpieczenia obiektów i zbiorów Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu polegająca na dostawie i montażu instalacji antywłamaniowej oraz monitoringu wizyjnego (CCTV)” w ramach dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na lata 2020-2021 na wydatki inwestycyjne dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu na zadanie „Modernizacja systemów zabezpieczenia obiektu i zbiorów Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu polegająca na wymianie i rozbudowie instalacji antywłamaniowej oraz modernizacji i rozbudowie monitoringu wizyjnego oraz wykonaniem dokumentacji projektowej i technicznej systemów zabezpieczenia jednostki”. Protokół jest dostępny w załączniku:

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 17 grudnia 2020 r. na pytania Wykonawcy skierowane w sprawie SIWZ do zamówienia publicznego pn. Modernizacja systemów zabezpieczenia obiektów i zbiorów Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu polegająca na dostawie i montażu instalacji antywłamaniowej oraz monitoringu wizyjnego (CCTV) w ramach dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na lata 2020-2021 na wydatki inwestycyjne dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu na zadanie „Modernizacja systemów zabezpieczenia obiektu i zbiorów Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu polegająca na wymianie i rozbudowie instalacji antywłamaniowej oraz modernizacji i rozbudowie monitoringu wizyjnego oraz wykonaniem dokumentacji projektowej i technicznej systemów zabezpieczenia jednostki”. Treść odpowiedzi w załączniku

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 17 grudnia 2020 r. na pytania Wykonawcy skierowane w sprawie SIWZ do zamówienia publicznego pn. Modernizacja systemów zabezpieczenia obiektów i zbiorów Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu polegająca na dostawie i montażu instalacji antywłamaniowej oraz monitoringu wizyjnego (CCTV) w ramach dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na lata 2020-2021 na wydatki inwestycyjne dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu na zadanie „Modernizacja systemów zabezpieczenia obiektu i zbiorów Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu polegająca na wymianie i rozbudowie instalacji antywłamaniowej oraz modernizacji i rozbudowie monitoringu wizyjnego oraz wykonaniem dokumentacji projektowej i technicznej systemów zabezpieczenia jednostki”. Treść odpowiedzi w załączniku (proszę kliknąć w załącznik).

Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja systemów zabezpieczenia obiektów i zbiorów Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu polegająca na dostawie i montażu instalacji antywłamaniowej oraz monitoringu wizyjnego (CCTV) w ramach dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na lata 2020-2021 na wydatki inwestycyjne dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu na zadanie „Modernizacja systemów zabezpieczenia obiektu i zbiorów Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu polegająca na wymianie i rozbudowie instalacji antywłamaniowej oraz modernizacji i rozbudowie monitoringu wizyjnego oraz wykonaniem dokumentacji projektowej i technicznej systemów zabezpieczenia jednostki”. Szczegóły w załącznikach:

SIWZ i załączniki (nr 1 – 8)

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna (zał. 1, zał. 3-8)

Załącznik do SIWZ nr 9 – Dokumentacja – inst. monitoringu

Załącznik do SIWZ nr 9 – Dokumentacja – inst. antywłamaniowa

Ogłoszenie na BZP

Ochrona na 2021 – zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania

Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich zaprasza do złożenia oferty na zadanie: „Zatrudnienie w roku 2021 profesjonalnej obsługi, tj.: pracownika kwalifikowanego wyposażonego w broń, nadzór nad osobami zwiedzającymi wystawy i uczestników różnych imprez wewnątrz obiektu zamkowego oraz imprez plenerowych, podłączenie systemu alarmowego do stacji monitorowania i całodobowa obsługa grupy interwencyjnej”. Szczegóły zlecenia oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty, w tym umowa znajdują się tu: http://bip.zamek.brzeg.pl/wp-content/uploads/2020/12/dokumenty-ochrona-2021-nowy.pdf

Informacja Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu o planowanych na rok 2020 zamówieniach publicznych  o wartości równej lub przekraczającej 30 tys. euro (plik do pobrania – zmiana w planie zamówień na rok 2020)

Informacja o wyborze oferty – wykonanie dokumentacji monitoringu i instalacji antywłamaniowej.

Informacja jest dostępna tu:

Zaproszenie do złożenia oferty – wykonanie dokumentacji monitoringu i instalacji antywłamaniowej

Zamawiający, którym jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1, tel. 77 416 32 57, e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl, NIP: 747-13-32-604, REGON: 001302619, jednostka wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 69/2006, zaprasza do złożenia oferty na zadanie :

Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej systemów zabezpieczenia jednostki realizowane w ramach inwestycji na lata 2020 – 2021  pn. „Modernizacja systemów zabezpieczenia obiektu i zbiorów Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu polegająca na wymianie i rozbudowie instalacji antywłamaniowej oraz modernizacji i rozbudowie monitoringu wizyjnego”.  Szczegóły w załącznikach. Prosze klikną w link: http://bip.zamek.brzeg.pl/wp-content/uploads/2020/10/zapytanie-ofertowe-monitoring.pdf

Informacja Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu o planowanych na rok 2020 zamówieniach publicznych o wartości równej lub przekraczającej 30 tys. euro

Brzeg, dn. 31.01.2020 r.

Działając na podstawie art. 13 i art. 13a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.), Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich, jako Zamawiający, informuje, iż na dzień 31 stycznia 2020 r. Muzeum Piastów Śląskich nie planuje udzielenia zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczający kwotę 30 tys. euro w roku 2020 r.

Informacja Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu o zmianie planowanych na rok 2020 w zamówieniach publicznych o wartości równej lub przekraczającej 30 tys. euro.

Działając na podstawie art. 13 i art. 13a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. – dalej p.z.p.), Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich, jako Zamawiający, informuje, iż na dzień 7 maja 2020 r. Muzeum Piastów Śląskich nie planuje udzielenia zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 30 tys. euro w roku 2020 r.

W związku z przyznaniem środków w dniu 30.04.2020 r. przez MKiDN na wymianę windy towarowo-osobowej w wieży skrzydła wschodniego Zamku, Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich informuje o wszczęciu procedury na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8. p.z.p., tj. poniżej wartości 30 tys. euro. Zgodnie z regulaminem zamówień publicznych obowiązującym w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, zamówienie zostanie udzielone po wyłonieniu wykonawcy w trybie rozpoznania cenowego poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej w formie otwartego naboru ofert.Planowanie udzielenie zamówienia to czerwiec 2020 r.

Zaproszenie do składania ofert na wymianę windy

Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.: Wymiana dźwigu towarowo-osobowego (windy) w wieży skrzydła wschodniego Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu polegająca na demontażu dotychczasowego urządzenia oraz na dostawie wraz z montażem nowego dźwigu i wykonaniem dokumentacji technicznej inwestycji”. Szczegóły w załącznikach.

Wzór umowy

Winda – informacja o wyborze oferty

Informacja o w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego na zadanie pn. „Wymiana dźwigu towarowo-osobowego (windy) w wieży skrzydła wschodniego Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu polegająca na demontażu dotychczasowego urządzenia oraz na dostawie wraz z montażem nowego dźwigu i wykonaniem dokumentacji technicznej inwestycji”.

Informacja w załączniku.

Informacje
Autor zamek1
Data publikacji 30.07.2020, 8:22
Data aktualizacji 28.06.2022, 10:23
Nazwa Zamówienia publiczne