Charakterystyka Muzeum

CHARAKTERYSTYKA MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu realizuje zadania wyznaczone dla niego w obowiązujących przepisach prawa jako instytucja kultury o charakterze naukowo-badawczym i dokumentacyjnym oraz oświatowo – upowszechnieniowym z siedzibą w renesansowym Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, a terenem jego działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polski.
Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a orgnizatorami współprowadzącymi Muzeum (współfinansującymi) są Województwo Opolskie i Powiat Brzeski, które: zapewniają Muzeum środki dla jego utrzymania i rozwoju, inspirują, koordynują, nadzorują i kontrolują całokształt działalności Muzeum.
Muzeum w Brzegu jest jedyną instytucją w Polsce powołaną administracyjnie, która zajmuje się problematyką Piastów Śląskich.
Jest jedną z najważniejszych placówek upowszechniania kultury na terenie miasta Brzegu, a także na terenie województwa opolskiego.
Brzeskie Muzeum jest instytucją, która gromadzi, przechowuje, magazynuje, konserwuje, opracowuje i udostępnia muzealia w zakresie archeologii, historii, sztuki i rzemiosła artystycznego o wielowymiarowym znaczeniu dokumentacyjno – historycznym i artystycznym dla przeszłość ogólnonarodowej, a w szczególności do lokalnych dziejów śląskich. Spora część zgromadzonych muzealiów posiada unikalne wartości o charakterze i znaczeniu ogólnoeuropejskim.
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu prowadzi również badania naukowe i działalność oświatowo-upowszechnieniową w zakresie ustalonym statutem, a także współdziała w upowszechnianiu nauki, kultury i sztuki z instytucjami i organizacjami o podobnych celach. Z tej racji zamek brzeski jest miejscem wielu imprez kulturalnych i naukowych o randze krajowej i międzynarodowej.

Informacje
Autor zamek1
Data publikacji 07.07.2020, 8:55
Data aktualizacji 08.07.2020, 13:50
Nazwa Charakterystyka Muzeum