Ochrona Danych Osobowych (RODO i monitoring) – podstawowe informacje dla turystów i partnerów handlowych Muzeum

PODSTAWOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

W związku z powszechnym stosowaniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Muzeum Piastów Śląskich informuje, że w związku ze statutową działalnością możemy przetwarzać dane osobowe dotyczące w szczególności zawierania umów handlowych lub dotyczących działalności wynikającej ze świadczenia usług przewidzianych prawem ochrony zabytków i opieką nad zabytkami, wstępu osób uprawnionych do Muzeum, o czym informujemy poniżej:

1.Administratorem Danych Osobowych pozyskanych, a następie przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy i działaniami poprzedzającymi jej realizację jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu sekretariatu jednostki 77 416 32 57 wew. 100 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl, lub pisemnie na adres Administratora.

3.Dane osobowe przetwarzane są na podstawie (w zależności do celu współpracy lub świadczenia usług przez Muzeum):

– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tj. w wypadku konieczności uzyskania zgody podmiotu, którego dane dotyczą;

– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu zawarcia umowy, zainteresowania naszą ofertą lub wykonania umowy oraz obowiązków obligacyjnych powstałych pomiędzy Muzeum a podmiotem danych; – art. 6 ust. 1 lit c) RODO, w celu wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na administratorze, np. w wypadku kierowania wniosku o dostęp do informacji publicznej, w celach realizacji (w części) procedury o udzielenie zamówienia publicznego.

4.Nie przekazujemy danych do innych odbiorców lub państwa trzeciego poza terenem Polski i UE.

5.Okres przechowywania danych wynosi 5 lat.

6.Katalog praw przysługujących osobie:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– usunięcia danych, jeśli były przetwarzane na podstawie uprzednio wyrażonej zgody

– prawo do sprostowania (poprawienia danych);

– ograniczenia przetwarzania danych;

– wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych;

– prawo do żądania do przeniesienia danych do innego Administratora;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego we względu na centralną ochronę danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w wypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych bądź niezgodności z celem ich zebrania.

7. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy lub realizacji żądania kierowanego do Muzeum. W przypadku niepodania danych niezbędnych do zawarcia umowy lub zrealizowania żądania, możemy odmówić jej podpisania lub realizacji kierowanego do nas wniosku. W przypadku niepodania dobrowolnego danych (na podstawie zgody) osoba nie ponosi żadnych konsekwencji, a jeśli jest to uzasadnione naszym interesem prawnym to mamy prawo omówić podjęcia wnioskowanych przez daną osobę czynności wynikających ze statutowej działalności Muzeum.

PRZETWARZANIE DANYCH DOT. MONITORINGU WIZYJNEGO

Z uwagi na obowiązek ochrony mienia oraz obiektu Muzeum, na terenie jednostki działa monitoring wizyjny służący do rejestracji obrazu w pomieszczeniach, w których zlokalizowano wystawy przeznaczone dla turystów i gości odwiedzających Muzeum. Jednostka informuje, że nie posiada systemu służącego do identyfikowania osób, a monitoring w razie konieczności wykorzystywany jest do odtworzenia incydentów związanych z utrzymaniem porządku oraz bezpieczeństwa mienia Muzeum. W związku z powyższym informujemy, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), że (wniosek o dostęp do nagrań jako dowód dla policji itp. z monitoringu jest tu), a jako dostęp do danych z RODO jest tu:

1.Administratorem Danych Osobowych pozyskanych, a następie przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy i działaniami poprzedzającymi jej realizację jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu sekretariatu jednostki 77 416 32 57 wew. 100 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl, lub pisemnie na adres Administratora.

3.Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia ochrony mienia. Podstawy prawne przetwarzania;

– art.6 ust.1 lit. c. RODO – przetwarzanie danych osobowych w obszarze monitoringu wizyjnego w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. ochrony mienia Muzeum.

4. Zakres danych osobowych rejestrowanych za pomocą monitoringu wizyjnego obejmuje wizerunek.

5. Dane osobowe (wizerunek) będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6. Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski.

7.Okres przechowywania danych osobowych (wizerunku) w przypadku monitoringu wizyjnego wynosi 10 dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają skasowaniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa;

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Informacje
Autor zamek1
Data publikacji 07.07.2020, 9:03
Data aktualizacji 12.10.2020, 10:13
Nazwa Ochrona Danych Osobowych (RODO i monitoring) – podstawowe informacje dla turystów i partnerów handlowych Muzeum