Działalność Muzeum

Tryb działania Muzeum Piastów Śląskich

I. Do zakresu działania Muzeum należy ochrona i utrzymanie stanu historycznego zamku Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, w tym zabytkowych wnętrz, kolekcji dzieł sztuki, obiektów zabytkowych, pamiątek historycznych, zbiorów bibliotecznych oraz archiwalnych.

II. Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:

1) gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;

2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;

3) przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;

4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz zabezpieczenie stanowisk archeologicznych;

5) urządzanie wystaw stałych i czasowych;

6) organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych;

7) prowadzenie działalności edukacyjnej;

8) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;

9) udostępnianie zgromadzonych zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;

10) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania Muzeum oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;

11) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań, materiałów popularnonaukowych, informacyjnych i reklamowych z zakresu działalności Muzeum;

12) organizowanie wykładów, sesji naukowych i konferencji;

13) użyczanie i przyjmowanie zabytków w depozyt;

14) prowadzenie biblioteki fachowej i archiwum.

III. Muzeum może prowadzić działalność przez współpracę z polskimi i zagranicznymi: instytucjami kultury, muzeami, instytutami naukowo-badawczymi, oraz organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

IV. Muzeum gromadzi i sprawuje opiekę nad zbiorami z zakresu historii, kultury materialnej oraz sztuki Piastów Śląskich, tradycji piastowskiej na Ziemiach Polskich oraz dziejów Ziemi Brzeskiej.

Informacje
Autor zamek1
Data publikacji 07.07.2020, 8:57
Data aktualizacji 07.07.2020, 8:57
Nazwa Działalność Muzeum